Štúdie

Táto dokumentácia je najjednoduchšia projektová dokumentácia preukazujúca uskutočniteľnosť a výhodnosť budúcej stavby. Spracováva sa v zjednodušenej podobe. Má tieto časti:

  1. Správu /technické, ekonomické a estetické riešenie stavby/.
  2. Katastrálnu mapku s osadním stavby.
  3. Situačnú mapu s napojením stavby na inžinierske siete.
  4. Výkresovú časť. T.j. Pôdorysy. Rezy. Pohľady. Priestorové zobrazenie vonkajšku i vnútrajšku stavieb.
  5. Základné technické parametre.
  6. Výkazy výmer.
  7. Celkové náklady stavby.
  8. Finančné preukázanie hospodárnosti – ziskovosti.

A ďaľšie...

Dobré vlastnosti nami projektovaným stavieb predbiehajú náklady na ne potrebné. Týmto tvoria výrazný investičné úspory i prevádzkové úspory.

Doplnkové informácie