Projektová dokumentácia

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

Táto dokumentácia je podkrobnejšia projektová dokumentácia preukazujúca uskutočniteľnosť a výhodnosť budúcej stavby. Spracováva sa v zjednodušenej podobe. Slúži potrebám pre vydanie územného rozhodnutia stavby. Má tieto časti

1- Sprievodná správa.

2- Súhrnná technická správa.

3- Požiarno bezpečnostné posúdenie

4- Energetické posúdenie

5- Katastrálnu mapku s osadením stavby.

6- Situačnú mapu s napojením stavby na územie a inžinierske siete.

7-Výkresová časť. T.j. Pôdorysy. Rezy. Pohľady. Priestorové zoobrazenia. Výkazy výmer.

8- Projekt organizácie výstavby.

9- Celkové náklady stavby.

10- Doklady.

11- A ďaľšie.

Dobré vlastnosti nami projektovaným stavieb splácajú náklady na ne potrebné. Týmto tvoria riešené stavby výrazné investičné úspory i prevádzkové úspory.

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Táto dokumentácia je podkrobnejšia projektová dokumentácia preukazujúca uskutočniteľnosť a výhodnosť budúcej stavby. Spracováva sa v zjednodušenej podobe. Slúži potrebám pre vydanie stavebného povolenia stavby. Má tieto časti:

1- Sprievodná správa.

2- Súhrnná technická správa.

3- Katastrálnu mapku s osadením stavby.

4- Situačnú mapu s napojením stavby na inžinierske siete-kordinačná situácia.

5- Energetické posúdenie stavby.

6- Požiarno bezpečnostné riešenie.

7- Dokumentácia stavebných objektov.

  A.Stavebné riešenie.T.j. Technické správy. Výkresové zobrazenia. T.j. Pôdorysy. Rezy. Pohľady. Priestorové vyobrazenie.Výkazy výmer.

B.Technické zariadenie budov. Zdravotechnika. Elektroinštalácia. Vykurovanie. Vzduchotechnika. Atď. Výkazy výmer.

    C.Statické riešenie stavby. T.j. Technické správy.Výkresové zobraze-nia. T.j. Pôdorysy. Rezy. Výkazy výmer. Všetko v rozsahu pre stavebné povolenie stavby.

8- Dokumentácia technologického zariadenia stavby.

9- Projekt organizácie výstavby.

10-Celkové náklady stavby.

11-Doklady.

12- A ďaľšie.

 Dobré vlastnosti nami projektovaným stavieb splácajú náklady na ne potrebné. Týmto tvoria riešené stavby výrazné investičné úspory i prevádzkové úspory.

 

 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

 

Táto dokumentácia je podkrobnejšia projektová dokumentácia preukazujúca uskutočniteľnosť a výhodnosť budúcej stavby. Spracováva sa v podrobnej podobe. Slúži potrebám pre vydanie povolenia pre realizáciu stavby. Má tieto časti:

 1- Sprievodná správa.

 2- Súhrnná technická správa.

 3- Katastrálnu mapku s osadením stavby.

 4- Situačnú mapu s napojením stavby na inžinierske siete-kordinačná situácia.

 5- Energetické posúdenie stavby.

 6- Požiarno bezpečnostné riešenie.

 7- Dokumentácia stavebných objektov.

A.Stavebné riešenie.T.j.Technické správy.Výkresové zobrazenia. T.j. Pôdorysy. Rezy. Pohľady. Priestorové zobrazenie.Výkazy výmer.Všetko v rozsahu pre realizáciu stavby.

B.Technické zariadenie budov. Zdravotechnika. Elektroinštalácia. Vykurovanie. Vzduchotechnika. Atď. Výkazy výmer.Všetko v rozsahu pre realizáciu stavby.

  C.Statické riešenie stavby. T.j. Technické správy.Výkresové zobrazenia. T.j. Pôdorysy. Rezy. Výkazy výmer. Všetko v rozsahu pre realizáciu stavby.

  8- Dokumentácia technologického zariadenia stavby.

  9- Projekt organizácie výstavby.

10-Celkové náklady stavby.

11-Doklady.

12-A ďaľšie.

Dobré vlastnosti nami projektovaným stavieb splácajú náklady na ne potrebné. Týmto tvoria riešené stavby výrazné investičné úspory i prevádzkové úspory.

Doplnkové informácie