Problematika statiky a kvalita statiky

Problemy statiky a kvalita statiky

Profesia „statika“ je v procese projektovania veľmi dôležitá. Statik spolu s architektom vytvára dokumentáciu, pričom architekt spracováva prvotné informácie získané od stavebníka a pretavuje ich do tvorby objektu. Statik sleduje celkovú geometriu stavby, sleduje dimenzie jednotlivých nosných konštrukcií, robí prepočty stability s ohľadom na životnosť stavby a použiteľnosť konštrukcie z hľadiska deformácií.

Kvalita statiky.
Statik musí mať naštudované všetky dostupné normy STN ( pre  betón, oceľ, drevo, tehlové murivo atď ) , európske normy ( eurokódy ), aby podľa týchto mohol nadimenzovať nosné prvky konštrukcií a tak dotvoriť dokumentačne spolu s architektom spoľahlivé stavebné dielo.
Kvalita statiky závisí od skúseností statika, teda i od jeho praxe, ďalej od softwérov, ktoré pri výpočtoch a kreslení konštrukcií používa. Hlavne výpočtové programy sú značne drahé a návratnosť týchto je pre bežného statika veľmi dlhá.
Je dôležitá interakcia – projekčná činnosť a sledovanie reálnej stavby ( autorský dozor na stavbe ). Toto dozorovanie však musí byť so stavebníkom dohodnuté. 

Doplnkové informácie